Terms & Conditions - kovald

Γενικο? ?ροι

Η kovald ε?ναι μια επιχε?ρηση η οπο?α εξειδικε?εται στην παροχ? συμβουλευτικ?ν υπηρεσι?ν στου? τομε?? του eBusiness & eCommerce. Πρ?κειται για την ελληνικ? ατομικ? επιχε?ρηση ?Konstantinos Lamaj?, που εδρε?ει στην Μεσσην?α? 52, Αθ?να στην Ελλ?δα (ΑΦΜ: 127571635 / Δ.Ο.Υ IB’ Αθην?ν). Πριν εισ?λθετε και περιηγηθε?τε στην ιστοσελ?δα μα?, σα? καλο?με να συμβουλευτε?τε του? κ?τωθι ?ρου? και προ?ποθ?σει?, που εφαρμ?ζονται ειδικ? για την kovald, που βρ?σκεται στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση www.uerecycle.com.

Βεβαιωθε?τε ?τι συμφωνε?τε με του? κ?τωθι ?ρου? και προ?ποθ?σει?, δι?τι η τυχ?ν συναλλαγ? σα? μαζ? μα? μ?σω τη? ανωτ?ρω ιστοσελ?δα? (www.uerecycle.com) δι?πεται απ? του? παρακ?τω ?ρου? και η επικοινων?α σα? μαζ? μα? συνεπ?γεται την αποδοχ? των ?ρων αυτ?ν.

Πολιτικ? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

Κατ’ εφαρμογ? του Ν?ου Ευρωπα?κο? Κανονισμο? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων 2016/679, θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε σχετικ? με την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων σα? απ? την εταιρε?α ?kovald?, να σα? χορηγ?σουμε πληροφορ?ε? σχετικ? με την εν λ?γω επεξεργασ?α και να σα? ενημερ?σουμε για τα σχετικ? δικαι?ματ? σα?.

Ο χρ?στη? μπορε? να κληθε? να παρ?σχει το ?νομ? του, τη διε?θυνση του ηλεκτρονικο? του ταχυδρομε?ου ? να γ?νει αποστολ? του βιογραφικο? του. Γενικ?, μπορε?τε να επισκ?πτεστε του? δικτυακο?? τ?που? μα? στο Internet χωρ?? να μα? λ?τε ποιο? ε?στε και χωρ?? να παρ?χετε οποιαδ?ποτε προσωπικ? σα? στοιχε?α. Ωστ?σο, μερικ?? φορ?? εμε?? ? συνεργ?τε? μα? χρειαζ?μαστε ορισμ?νε? πληροφορ?ε? απ? εσ??.

Ενδεχομ?νω? να μα? παρ?σχετε κ?ποια προσωπικ? στοιχε?α σε δι?φορε? περιπτ?σει?. Για παρ?δειγμα, μπορε? να μα? παρ?σχετε ορισμ?να στοιχε?α, ?πω? π.χ. το ?νομα και την ταχυδρομικ? ? ηλεκτρονικ? σα? διε?θυνση (e-mail), για να επικοινων?σουμε μαζ? σα?, προκειμ?νου να διεκπεραι?σουμε μια παραγγελ?α ? να μα? παρ?σχετε τα στοιχε?α τη? πιστωτικ?? σα? κ?ρτα? για να αγορ?σετε κ?τι απ? εμ??. Σκοπ?? μα? ε?ναι να σα? ενημερ?σουμε π?? θα χρησιμοποι?σουμε αυτ? τα στοιχε?α πριν τα συλλ?ξουμε απ? εσ??. Ε?ν μα? δηλ?σετε ?τι δεν θ?λετε να χρησιμοποι?σουμε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? ω? β?ση για περαιτ?ρω επικοινων?α μαζ? σα?, π?ραν τη? εκπλ?ρωση? των αιτημ?των σα?, θα σεβαστο?με την επιθυμ?α σα?. Ε?ν μα? παρ?σχετε προσωπικ? στοιχε?α ?λλου προσ?που, π.χ. συζ?γου ? συναδ?λφου, θα θεωρ?σουμε δεδομ?νο ?τι ?χετε τη συγκατ?θεσ? του να μα? τα παρ?σχετε.

Χρ?ση και απ? κοινο? Χρ?ση Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν

Οι ακ?λουθε? παρ?γραφοι περιγρ?φουν λεπτομερ?στερα π?? μπορε? να χρησιμοποι?σουμε τα προσωπικ? σα? στοιχε?α και με ποιον μπορε? να τα μοιραστο?με. Αν?λογα με το ε?δο? του site μα? που επισκ?πτεστε, μπορε? να ισχ?ουν μ?α ? περισσ?τερε? απ? αυτ?? τι? παραγρ?φου?.

Διεκπερα?ωση τη? συναλλαγ?? σα?

Ε?ν ζητ?σετε κ?τι απ? κ?ποιο site μα?, π.χ. προ??ν ? υπηρεσ?α, επαν?κληση (callback) ? συγκεκριμ?νο υλικ? μ?ρκετινγκ, θα χρησιμοποι?σουμε τα στοιχε?α που μα? παρ?χετε για να ικανοποι?σουμε το α?τημ? σα?. Για το σκοπ? αυτ?, μπορε? να μοιραστο?με τα στοιχε?α σα? με ?λλα εμπλεκ?μενα μ?ρη, π.χ. ?λλα τμ?ματα τη? εταιρε?α? μα?, εμπορικο?? συνεργ?τε? μα?, χρηματοοικονομικ? ιδρ?ματα, μεταφορικ?? εταιρε?ε?, ταχυδρομικ?? ? κρατικ?? αρχ?? (π.χ. τελωνειακ?? αρχ??). Μπορε? επ?ση? να επικοινων?σουμε μαζ? σα? σχετικ? με μια συναλλαγ?, στα πλα?σια ?ρευνα? ικανοπο?ηση? πελατ?ν ? για σκοπο?? ?ρευνα? αγορ??.

Χρ?ση για σκοπο?? μ?ρκετινγκ

Τα στοιχε?α που μα? παρ?χετε μ?σω του site τη? εταιρ?α? μπορε? επ?ση? να χρησιμοποιηθο?ν απ? εμ?? και επιλεγμ?νου? τρ?του? για σκοπο?? μ?ρκετινγκ. Ωστ?σο, θα προσπαθ?σουμε να σα? δ?σουμε εκ των προτ?ρων τη δυνατ?τητα να επιλ?ξετε αν θ?λετε να χρησιμοποιηθο?ν τα στοιχε?α σα? με αυτ? τον τρ?πο ? ?χι.

Ασφ?λεια και Ποι?τητα Πληροφορι?ν

Σκοπ?? μα? ε?ναι να προστατε?ουμε τα προσωπικ? σα? στοιχε?α και να διατηρο?με την ποι?τητ? του?. Εφαρμ?ζουμε κατ?λληλα μ?τρα και διαδικασ?ε?, ?πω? π.χ. χρ?ση κρυπτογρ?φηση? κατ? τη μεταφορ? ορισμ?νων ευα?σθητων στοιχε?ων, ?στε να προστατε?ουμε τα στοιχε?α σα? και να διατηρο?με την ποι?τητ? του?.

Συμπλ?ρωση Πληροφορι?ν

Κατ? διαστ?ματα μπορε? να συμπληρ?νουμε τα στοιχε?α που μα? παρ?χετε μ?σω του site με πληροφορ?ε? απ? ?λλε? πηγ??, ?πω? π.χ. πληροφορ?ε? που επιβεβαι?νουν τη διε?θυνσ? σα? ? ?λλε? διαθ?σιμε? πληροφορ?ε? σχετικ? με επιχειρ?σει?. Αυτ? το κ?νουμε για να διατηρο?με ακριβ? τα στοιχε?α που ?χουμε συλλ?ξει και να σα? εξυπηρετο?με καλ?τερα.

Κοινοπο?ηση Πληροφορι?ν Προσωπικο? Χαρακτ?ρα

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, χρησιμοποιο?με προμηθευτ?? για τη συλλογ?, χρ?ση, αν?λυση και ?λλη επεξεργασ?α πληροφορι?ν. Πρακτικ? μα? ε?ναι να απαιτο?με απ? του? εν λ?γω προμηθευτ?? να χειρ?ζονται τι? πληροφορ?ε? με τρ?πο σ?μφωνο με την παρο?σα Δ?λωση Περ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα.

Περ?οδο? Διατ?ρηση?

Δεν θα διατηρο?με πληροφορ?ε? προσωπικο? χαρακτ?ρα περισσ?τερο απ? ?σο χρει?ζεται για την εκπλ?ρωση των σκοπ?ν για του? οπο?ου? υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α, συμπεριλαμβανομ?νων τη? διασφ?λιση? τη? συμμ?ρφωση? τη? εκ μ?ρου? μα? επεξεργασ?α? με τι? ισχ?ουσε? νομικ?? και κανονιστικ?? υποχρε?σει? (π.χ. διαδικασ?ε? ελ?γχου, διατ?ρηση για λογιστικο?? ? νομικο?? λ?γου?, κ.λπ.), τη? επ?λυση? διαφορ?ν και τη? θεμελ?ωση?, ?σκηση? ? υπερ?σπιση? νομικ?ν αξι?σεων.

Πολιτικ? Cookies

Συλλ?γουμε τι? πληροφορ?ε? που αναφ?ρονται στι? προηγο?μενε? παραγρ?φου? μ?σω τη? χρ?ση? διαφ?ρων τεχνολογι?ν, μ?α απ? τι? οπο?ε? ε?ναι τα λεγ?μενα "cookies". Το cookie ε?ναι ?να σ?νολο δεδομ?νων το οπο?ο μπορε? να αποστ?λλεται απ? το site στο browser του υπολογιστ? σα? και στη συν?χεια αποθηκε?εται στον υπολογιστ? σα? ω? αν?νυμο ?χνο?, μ?σω του οπο?ου μπορε? να αναγνωριστε? ο υπολογιστ?? σα?, αλλ? ?χι εσε??. Μπορε?τε να ορ?σετε στο browser σα? να εμφαν?ζεται ερ?τηση πριν τη λ?ψη εν?? cookie, ?στε να ?χετε τη δυνατ?τητα να αποφασ?ζετε κ?θε φορ? αν θα το αποδεχθε?τε. Μπορε?τε επ?ση? να απενεργοποι?σετε εντελ?? τα cookies στο browser σα?. Ωστ?σο, ε?ν το κ?νετε, μερικ?? λειτουργ?ε? του site μπορε? να μη λειτουργο?ν κανονικ?.

Τα cookies που χρησιμοποιο?νται στο site μα? διακρ?νονται σε 5 κατηγορ?ε?:

1. Απολ?τω? Απαρα?τητα

Τα απολ?τω? απαρα?τητα cookies ε?ναι ουσιαστικ?? σημασ?α? για την ορθ? λειτουργ?α του ιστ?τοπου. Χωρ?? αυτ? ενδεχομ?νω? να μην μπορε?τε να κ?νετε περι?γηση και να χρησιμοποι?σετε τι? λειτουργ?ε? του site και, κατ? συν?πεια, χωρ?? αυτ? τα cookies, δεν μπορο?με να προσφ?ρουμε αποτελεσματικ? λειτουργ?α του ιστ?τοπο? μα?. Αυτ? τα cookies δεν αναγνωρ?ζουν την ατομικ? σα? ταυτ?τητα.

2. Χρηστικ?τητα?

Τα cookies χρηστικ?τητα? αποθηκε?ουν στοιχε?α χρ?ση? τα οπο?α επηρε?ζουν την λειτουργ?α τη? ιστοσελ?δα? σε μεγ?λο βαθμ? και διευκολ?νουν την επ?μενη επ?σκεψη του χρ?στη στην ιστοσελ?δα. Tα δεδομ?να μπορε? να ε?ναι αν?νυμα, εν? δεν ε?ναι διαθ?σιμα κατ? την πλο?γηση του χρ?στη σε ?λλε? ιστοσελ?δε?.

3. Στατιστικ?ν

Αυτ? τα cookies συλλ?γουν πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο που οι επισκ?πτε? χρησιμοποιο?ν τον ιστ?τοπο, για παρ?δειγμα, ποιε? σελ?δε? επισκ?πτονται συχν?τερα και αν λαμβ?νουν μην?ματα σφαλμ?των απ? ιστοσελ?δε?. Αυτ? τα cookies συλλ?γουν συγκεντρωτικ??, αν?νυμε? πληροφορ?ε?, που δεν ταυτοποιο?ν κ?ποιον επισκ?πτη. Χρησιμοποιο?νται αποκλειστικ? για τη βελτ?ωση των επιδ?σεων μ?α? ιστοσελ?δα?.

4. Στ?χευση?

Αυτ? τα cookies χρησιμοποιο?νται για την παροχ? περιεχομ?νου, που ταιρι?ζει περισσ?τερο σε εσ?? και τα ενδιαφ?ροντ? σα?. Μπορε? να χρησιμοποιηθο?ν για την προβολ? στοχευμ?νη? διαφ?μιση?/προσφορ?ν, τον περιορισμ? προβολ?ν διαφ?μιση? ? την μ?τρηση αποτελεσματικ?τητα? μια? διαφημιστικ?? καμπ?νια?. Αυτ? τα cookies δεν αναγνωρ?ζουν την ατομικ? σα? ταυτ?τητα.

5. Cookies Τρ?των Μερ?ν (Third Party Cookies)

Στο site μα? ?χουμε προσθ?σει λειτουργικ?τητα που παρ?χεται απ? ?λλα sites (π.χ. κοινωνικ? δ?κτυα) μ?σω συγκεκριμ?νων plug-ins (ενθεμ?των λογισμικο?). Για τη λειτουργ?α των συγκεκριμ?νων plugins, πραγματοποιε?ται μεταφ?ρτωση του cookie απευθε?α? απ? του? παρ?χου? τη? υπηρεσ?α? στην συσκευ? σα?, χωρ?? να ελ?γχουμε εμε?? τι? ρυθμ?σει? των cookies που προ?ρχονται απ? αυτ?? τι? συγκεκριμ?νε? τοποθεσ?ε?. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookies και τη διαχε?ρισ? του?, μπορε?τε να επισκεφτε?τε τι? αντ?στοιχε? τοποθεσ?ε? των τρ?των παρ?χων:


https://policies.google.com/privacy?hl=el

https://www.facebook.com/business/gdpr

Απενεργοπο?ηση των Cookies

?χετε τη δυνατ?τητα να απενεργοποι?σετε τα cookies, αλλ?ζοντα? τι? σχετικ?? ρυθμ?σει? στο πρ?γραμμα περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε. Θα πρ?πει να τον?σουμε, ?μω?, ?τι ο ιστ?τοπο? ενδ?χεται να μην λειτουργε? σωστ? ε?ν ?λα τα cookies ε?ναι απενεργοποιημ?να (βλ. ανωτ?ρω περιγραφ? των τ?πων cookies). Συμβουλευθε?τε τον παρακ?τω π?νακα και ακολουθ?στε τον κατ?λληλο σ?νδεσμο για να λ?βετε περαιτ?ρω πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο απενεργοπο?ηση? και διαγραφ?? των cookies:


Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el

Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Για ?λλα προγρ?μματα περι?γηση? τα οπο?α δεν αναφ?ρονται εδ?, παρακαλο?με ?πω? επικοινων?σετε με τον π?ροχο του συγκεκριμ?νου προγρ?μματο? ? εναλλακτικ? αναζητ?στε μ?α λειτουργ?α "βο?θεια?" στο πρ?γραμμα περι?γηση?.

Πληροφορ?ε? Σχετικ? με τα Cookies

Σε περ?πτωση που επιθυμε?τε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookies, τον τρ?πο χρ?ση? αυτ?ν, καθ?? επ?ση? και τον τρ?πο με τον οπο?ο εφαρμ?ζονται στην χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, παρακαλο?με ?πω? επισκεφτε?τε την ιστοσελ?δα http://www.aboutcookies.org.

?λλα Προσωπικ? Δεδομ?να που Συλλ?γουμε

Κ?θε πρ?σβαση, επιτυχ?? ? μη, σε περιοχ?? του site μα? που απαιτε?ται ?νομα χρ?στη και κωδικ?? πρ?σβαση?, ενδ?χεται να καταγρ?φεται για λ?γου? ασφαλε?α?. Επ?ση?, για κ?θε επ?σκεψη, καταγρ?φουμε την διε?θυνση IP του επισκ?πτη, με αποκλειστικ? σκοπ? την προστασ?α του site και του διακομιστ? που το φιλοξενε? απ? κακ?βουλου? χρ?στε?. Τα ιστορικ? δεδομ?να (logs) διατηρο?νται για χρονικ? δι?στημα λιγ?τερο του εν?? ?του? και δεν κοινοποιο?νται σε καν?να τρ?το συνεργ?τη μα?.

Παρακολο?θηση τη? Ποι?τητα? των Υπηρεσι?ν

Για ορισμ?νε? διαδικτυακ?? συναλλαγ?? μπορε? να χρειαστε? να μα? καλ?σετε ? να σα? καλ?σουμε. Παρακαλο?με να ?χετε υπ?ψη σα? ?τι ενδ?χεται να παρακολουθο?νται και, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, να καταγρ?φονται αυτ?? οι κλ?σει? για σκοπο?? εκπα?δευση? προσωπικο? ? διασφ?λιση? ποι?τητα?.

Ηλεκτρονικ?? Διαφημ?σει?

Ορισμ?νε? εταιρε?ε? μα? βοηθο?ν να παρ?χουμε διαδραστικ?? on-line διαφημ?σει?, ?πω? π.χ. διαφημιστικ? banners. Οι εταιρε?ε? αυτ?? μπορε? να συλλ?γουν και να χρησιμοποιο?ν πληροφορ?ε? σχετικ? με του? πελ?τε?, με σκοπ? να μα? βοηθο?ν να κατανοο?με καλ?τερα τι? προσφορ??, τι? δραστηρι?τητε? προ?θηση? και τα ε?δη των διαφημ?σεων που ?χουν τη μεγαλ?τερη απ?χηση στου? πελ?τε? μα?. Οι συλλεγ?μενε? πληροφορ?ε? ε?ναι αθροιστικ?? και κατ? συν?πεια δεν μπορο?ν να συσχετιστο?ν με συγκεκριμ?να πρ?σωπα. Ωστ?σο, ε?ν προτιμ?τε οι εταιρε?ε? αυτ?? να μην συλλ?γουν τ?τοιε? πληροφορ?ε?, μπορε?τε να επισκεφθε?τε το site http://www.networkadvertising.org/ και να ακολουθ?στε τι? οδηγ?ε? για την εξα?ρεσ? σα? ("opt-out") απ? τη συλλογ? αυτ?ν των πληροφορι?ν.

Αποκ?λυψη που Απαιτε?ται απ? το Ν?μο

Παρακαλο?με να ?χετε υπ?ψη ?τι, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, ε?ναι πιθαν? να ζητηθε? η αποκ?λυψη πληροφορι?ν με δικαστικ? ? ?λλη κρατικ? εντολ?, κλ?τευση ? ?νταλμα.

Διασυνδ?σει? προ? sites που δεν αν?κουν σε εμ??

Τα sites μα? μπορε? να περι?χουν διασυνδ?σει? προ? ?λλα sites. Δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τι? πρακτικ?? χειρισμο? δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα αυτ?ν των sites, ο?τε και για το περιεχ?μεν? του?.

Τα Δικαι?ματ? Σα?

Μπορε?τε να ζητ?σετε να ?χετε πρ?σβαση στι? πληροφορ?ε? προσωπικο? χαρακτ?ρα σα?, να τι? ενημερ?σετε ? να τι? διορθ?σετε. ?χετε επ?ση? δικα?ωμα να εναντιωθε?τε σε δραστηρι?τητε? ?μεσου μ?ρκετινγκ (direct marketing). Επιπλ?ον, ?χετε δικα?ωμα να εναντιωθε?τε στην επεξεργασ?α για λ?γου? που σχετ?ζονται με την κατ?στασ? σα?. Β?σει του Κανονισμο? GDPR, ?χετε δικα?ωμα να ζητ?σετε τη διαγραφ?, τον περιορισμ? τη? πρ?σβαση? και τη φορητ?τητα των πληροφορι?ν προσωπικο? χαρακτ?ρα σα?. Για την πρ?σβαση στη διαδικασ?α α?τηση?, παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μα?.

Δικα?ωμα Υποβολ?? Παραπ?νων

Σε περ?πτωση που θεωρε?τε ?τι η επεξεργασ?α των πληροφορι?ν προσωπικο? χαρακτ?ρα σα? απ? εμ?? δεν ε?ναι σ?μφωνη με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α περ? προστασ?α? δεδομ?νων, μπορε?τε να υποβ?λετε ?να παρ?πονο: ? Απευθε?α? σε εμ?? χρησιμοποι?ντα? τη φ?ρμα επικοινων?α?. ? Στην αρμ?δια αρχ? προστασ?α? δεδομ?νων. Οι ονομασ?ε? και οι πληροφορ?ε? επικοινων?α? των Αρχ?ν Προστασ?α? Δεδομ?νων στην Ευρωπα?κ? ?νωση ε?ναι διαθ?σιμε? στην ιστοσελ?δα http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να αποτελο?ν αντικε?μενο επεξεργασ?α? απ? την εταιρε?α και μπορε?τε να επικοινων?σετε για οποιαδ?ποτε ερ?τηση ? α?τημα που σχετ?ζεται με την επεξεργασ?α δεδομ?νων μαζ? μα? στο [email protected]. Σε κ?θε περ?πτωση, ?χετε τον απ?λυτο ?λεγχο των προσωπικ?ν πληροφορι?ν που μα? παρ?χετε, καθ?? οι εν λ?γω πληροφορ?ε? παραλαμβ?νονται ρητ?? με την καταγεγραμμ?νη συγκατ?θεσ? σα? για συγκεκριμ?νου? σκοπο??.

Γενικο? ?ροι

Η kovald ε?ναι μια επιχε?ρηση η οπο?α εξειδικε?εται στην παροχ? συμβουλευτικ?ν υπηρεσι?ν στου? τομε?? του eBusiness & eCommerce. Πρ?κειται για την ελληνικ? ατομικ? επιχε?ρηση ?Konstantinos Lamaj?, που εδρε?ει στην Μεσσην?α? 52, Αθ?να στην Ελλ?δα (ΑΦΜ: 127571635 / Δ.Ο.Υ IB’ Αθην?ν). Πριν εισ?λθετε και περιηγηθε?τε στην ιστοσελ?δα μα?, σα? καλο?με να συμβουλευτε?τε του? κ?τωθι ?ρου? και προ?ποθ?σει?, που εφαρμ?ζονται ειδικ? για την kovald, που βρ?σκεται στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση www.uerecycle.com.

Βεβαιωθε?τε ?τι συμφωνε?τε με του? κ?τωθι ?ρου? και προ?ποθ?σει?, δι?τι η τυχ?ν συναλλαγ? σα? μαζ? μα? μ?σω τη? ανωτ?ρω ιστοσελ?δα? (www.uerecycle.com) δι?πεται απ? του? παρακ?τω ?ρου? και η επικοινων?α σα? μαζ? μα? συνεπ?γεται την αποδοχ? των ?ρων αυτ?ν.

Πολιτικ? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

Κατ’ εφαρμογ? του Ν?ου Ευρωπα?κο? Κανονισμο? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων 2016/679, θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε σχετικ? με την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων σα? απ? την εταιρε?α ?kovald?, να σα? χορηγ?σουμε πληροφορ?ε? σχετικ? με την εν λ?γω επεξεργασ?α και να σα? ενημερ?σουμε για τα σχετικ? δικαι?ματ? σα?.

Ο χρ?στη? μπορε? να κληθε? να παρ?σχει το ?νομ? του, τη διε?θυνση του ηλεκτρονικο? του ταχυδρομε?ου ? να γ?νει αποστολ? του βιογραφικο? του. Γενικ?, μπορε?τε να επισκ?πτεστε του? δικτυακο?? τ?που? μα? στο Internet χωρ?? να μα? λ?τε ποιο? ε?στε και χωρ?? να παρ?χετε οποιαδ?ποτε προσωπικ? σα? στοιχε?α. Ωστ?σο, μερικ?? φορ?? εμε?? ? συνεργ?τε? μα? χρειαζ?μαστε ορισμ?νε? πληροφορ?ε? απ? εσ??.

Ενδεχομ?νω? να μα? παρ?σχετε κ?ποια προσωπικ? στοιχε?α σε δι?φορε? περιπτ?σει?. Για παρ?δειγμα, μπορε? να μα? παρ?σχετε ορισμ?να στοιχε?α, ?πω? π.χ. το ?νομα και την ταχυδρομικ? ? ηλεκτρονικ? σα? διε?θυνση (e-mail), για να επικοινων?σουμε μαζ? σα?, προκειμ?νου να διεκπεραι?σουμε μια παραγγελ?α ? να μα? παρ?σχετε τα στοιχε?α τη? πιστωτικ?? σα? κ?ρτα? για να αγορ?σετε κ?τι απ? εμ??. Σκοπ?? μα? ε?ναι να σα? ενημερ?σουμε π?? θα χρησιμοποι?σουμε αυτ? τα στοιχε?α πριν τα συλλ?ξουμε απ? εσ??. Ε?ν μα? δηλ?σετε ?τι δεν θ?λετε να χρησιμοποι?σουμε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? ω? β?ση για περαιτ?ρω επικοινων?α μαζ? σα?, π?ραν τη? εκπλ?ρωση? των αιτημ?των σα?, θα σεβαστο?με την επιθυμ?α σα?. Ε?ν μα? παρ?σχετε προσωπικ? στοιχε?α ?λλου προσ?που, π.χ. συζ?γου ? συναδ?λφου, θα θεωρ?σουμε δεδομ?νο ?τι ?χετε τη συγκατ?θεσ? του να μα? τα παρ?σχετε.

Χρ?ση και απ? κοινο? Χρ?ση Προσωπικ?ν Πληροφορι?ν

Οι ακ?λουθε? παρ?γραφοι περιγρ?φουν λεπτομερ?στερα π?? μπορε? να χρησιμοποι?σουμε τα προσωπικ? σα? στοιχε?α και με ποιον μπορε? να τα μοιραστο?με. Αν?λογα με το ε?δο? του site μα? που επισκ?πτεστε, μπορε? να ισχ?ουν μ?α ? περισσ?τερε? απ? αυτ?? τι? παραγρ?φου?.

Διεκπερα?ωση τη? συναλλαγ?? σα?

Ε?ν ζητ?σετε κ?τι απ? κ?ποιο site μα?, π.χ. προ??ν ? υπηρεσ?α, επαν?κληση (callback) ? συγκεκριμ?νο υλικ? μ?ρκετινγκ, θα χρησιμοποι?σουμε τα στοιχε?α που μα? παρ?χετε για να ικανοποι?σουμε το α?τημ? σα?. Για το σκοπ? αυτ?, μπορε? να μοιραστο?με τα στοιχε?α σα? με ?λλα εμπλεκ?μενα μ?ρη, π.χ. ?λλα τμ?ματα τη? εταιρε?α? μα?, εμπορικο?? συνεργ?τε? μα?, χρηματοοικονομικ? ιδρ?ματα, μεταφορικ?? εταιρε?ε?, ταχυδρομικ?? ? κρατικ?? αρχ?? (π.χ. τελωνειακ?? αρχ??). Μπορε? επ?ση? να επικοινων?σουμε μαζ? σα? σχετικ? με μια συναλλαγ?, στα πλα?σια ?ρευνα? ικανοπο?ηση? πελατ?ν ? για σκοπο?? ?ρευνα? αγορ??.

Χρ?ση για σκοπο?? μ?ρκετινγκ

Τα στοιχε?α που μα? παρ?χετε μ?σω του site τη? εταιρ?α? μπορε? επ?ση? να χρησιμοποιηθο?ν απ? εμ?? και επιλεγμ?νου? τρ?του? για σκοπο?? μ?ρκετινγκ. Ωστ?σο, θα προσπαθ?σουμε να σα? δ?σουμε εκ των προτ?ρων τη δυνατ?τητα να επιλ?ξετε αν θ?λετε να χρησιμοποιηθο?ν τα στοιχε?α σα? με αυτ? τον τρ?πο ? ?χι.

Ασφ?λεια και Ποι?τητα Πληροφορι?ν

Σκοπ?? μα? ε?ναι να προστατε?ουμε τα προσωπικ? σα? στοιχε?α και να διατηρο?με την ποι?τητ? του?. Εφαρμ?ζουμε κατ?λληλα μ?τρα και διαδικασ?ε?, ?πω? π.χ. χρ?ση κρυπτογρ?φηση? κατ? τη μεταφορ? ορισμ?νων ευα?σθητων στοιχε?ων, ?στε να προστατε?ουμε τα στοιχε?α σα? και να διατηρο?με την ποι?τητ? του?.

Συμπλ?ρωση Πληροφορι?ν

Κατ? διαστ?ματα μπορε? να συμπληρ?νουμε τα στοιχε?α που μα? παρ?χετε μ?σω του site με πληροφορ?ε? απ? ?λλε? πηγ??, ?πω? π.χ. πληροφορ?ε? που επιβεβαι?νουν τη διε?θυνσ? σα? ? ?λλε? διαθ?σιμε? πληροφορ?ε? σχετικ? με επιχειρ?σει?. Αυτ? το κ?νουμε για να διατηρο?με ακριβ? τα στοιχε?α που ?χουμε συλλ?ξει και να σα? εξυπηρετο?με καλ?τερα.

Κοινοπο?ηση Πληροφορι?ν Προσωπικο? Χαρακτ?ρα

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, χρησιμοποιο?με προμηθευτ?? για τη συλλογ?, χρ?ση, αν?λυση και ?λλη επεξεργασ?α πληροφορι?ν. Πρακτικ? μα? ε?ναι να απαιτο?με απ? του? εν λ?γω προμηθευτ?? να χειρ?ζονται τι? πληροφορ?ε? με τρ?πο σ?μφωνο με την παρο?σα Δ?λωση Περ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα.

Περ?οδο? Διατ?ρηση?

Δεν θα διατηρο?με πληροφορ?ε? προσωπικο? χαρακτ?ρα περισσ?τερο απ? ?σο χρει?ζεται για την εκπλ?ρωση των σκοπ?ν για του? οπο?ου? υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α, συμπεριλαμβανομ?νων τη? διασφ?λιση? τη? συμμ?ρφωση? τη? εκ μ?ρου? μα? επεξεργασ?α? με τι? ισχ?ουσε? νομικ?? και κανονιστικ?? υποχρε?σει? (π.χ. διαδικασ?ε? ελ?γχου, διατ?ρηση για λογιστικο?? ? νομικο?? λ?γου?, κ.λπ.), τη? επ?λυση? διαφορ?ν και τη? θεμελ?ωση?, ?σκηση? ? υπερ?σπιση? νομικ?ν αξι?σεων.

Πολιτικ? Cookies

Συλλ?γουμε τι? πληροφορ?ε? που αναφ?ρονται στι? προηγο?μενε? παραγρ?φου? μ?σω τη? χρ?ση? διαφ?ρων τεχνολογι?ν, μ?α απ? τι? οπο?ε? ε?ναι τα λεγ?μενα "cookies". Το cookie ε?ναι ?να σ?νολο δεδομ?νων το οπο?ο μπορε? να αποστ?λλεται απ? το site στο browser του υπολογιστ? σα? και στη συν?χεια αποθηκε?εται στον υπολογιστ? σα? ω? αν?νυμο ?χνο?, μ?σω του οπο?ου μπορε? να αναγνωριστε? ο υπολογιστ?? σα?, αλλ? ?χι εσε??. Μπορε?τε να ορ?σετε στο browser σα? να εμφαν?ζεται ερ?τηση πριν τη λ?ψη εν?? cookie, ?στε να ?χετε τη δυνατ?τητα να αποφασ?ζετε κ?θε φορ? αν θα το αποδεχθε?τε. Μπορε?τε επ?ση? να απενεργοποι?σετε εντελ?? τα cookies στο browser σα?. Ωστ?σο, ε?ν το κ?νετε, μερικ?? λειτουργ?ε? του site μπορε? να μη λειτουργο?ν κανονικ?.

Τα cookies που χρησιμοποιο?νται στο site μα? διακρ?νονται σε 5 κατηγορ?ε?:

1. Απολ?τω? Απαρα?τητα

Τα απολ?τω? απαρα?τητα cookies ε?ναι ουσιαστικ?? σημασ?α? για την ορθ? λειτουργ?α του ιστ?τοπου. Χωρ?? αυτ? ενδεχομ?νω? να μην μπορε?τε να κ?νετε περι?γηση και να χρησιμοποι?σετε τι? λειτουργ?ε? του site και, κατ? συν?πεια, χωρ?? αυτ? τα cookies, δεν μπορο?με να προσφ?ρουμε αποτελεσματικ? λειτουργ?α του ιστ?τοπο? μα?. Αυτ? τα cookies δεν αναγνωρ?ζουν την ατομικ? σα? ταυτ?τητα.

2. Χρηστικ?τητα?

Τα cookies χρηστικ?τητα? αποθηκε?ουν στοιχε?α χρ?ση? τα οπο?α επηρε?ζουν την λειτουργ?α τη? ιστοσελ?δα? σε μεγ?λο βαθμ? και διευκολ?νουν την επ?μενη επ?σκεψη του χρ?στη στην ιστοσελ?δα. Tα δεδομ?να μπορε? να ε?ναι αν?νυμα, εν? δεν ε?ναι διαθ?σιμα κατ? την πλο?γηση του χρ?στη σε ?λλε? ιστοσελ?δε?.

3. Στατιστικ?ν

Αυτ? τα cookies συλλ?γουν πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο που οι επισκ?πτε? χρησιμοποιο?ν τον ιστ?τοπο, για παρ?δειγμα, ποιε? σελ?δε? επισκ?πτονται συχν?τερα και αν λαμβ?νουν μην?ματα σφαλμ?των απ? ιστοσελ?δε?. Αυτ? τα cookies συλλ?γουν συγκεντρωτικ??, αν?νυμε? πληροφορ?ε?, που δεν ταυτοποιο?ν κ?ποιον επισκ?πτη. Χρησιμοποιο?νται αποκλειστικ? για τη βελτ?ωση των επιδ?σεων μ?α? ιστοσελ?δα?.

4. Στ?χευση?

Αυτ? τα cookies χρησιμοποιο?νται για την παροχ? περιεχομ?νου, που ταιρι?ζει περισσ?τερο σε εσ?? και τα ενδιαφ?ροντ? σα?. Μπορε? να χρησιμοποιηθο?ν για την προβολ? στοχευμ?νη? διαφ?μιση?/προσφορ?ν, τον περιορισμ? προβολ?ν διαφ?μιση? ? την μ?τρηση αποτελεσματικ?τητα? μια? διαφημιστικ?? καμπ?νια?. Αυτ? τα cookies δεν αναγνωρ?ζουν την ατομικ? σα? ταυτ?τητα.

5. Cookies Τρ?των Μερ?ν (Third Party Cookies)

Στο site μα? ?χουμε προσθ?σει λειτουργικ?τητα που παρ?χεται απ? ?λλα sites (π.χ. κοινωνικ? δ?κτυα) μ?σω συγκεκριμ?νων plug-ins (ενθεμ?των λογισμικο?). Για τη λειτουργ?α των συγκεκριμ?νων plugins, πραγματοποιε?ται μεταφ?ρτωση του cookie απευθε?α? απ? του? παρ?χου? τη? υπηρεσ?α? στην συσκευ? σα?, χωρ?? να ελ?γχουμε εμε?? τι? ρυθμ?σει? των cookies που προ?ρχονται απ? αυτ?? τι? συγκεκριμ?νε? τοποθεσ?ε?. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookies και τη διαχε?ρισ? του?, μπορε?τε να επισκεφτε?τε τι? αντ?στοιχε? τοποθεσ?ε? των τρ?των παρ?χων:


https://policies.google.com/privacy?hl=el

https://www.facebook.com/business/gdpr

Απενεργοπο?ηση των Cookies

?χετε τη δυνατ?τητα να απενεργοποι?σετε τα cookies, αλλ?ζοντα? τι? σχετικ?? ρυθμ?σει? στο πρ?γραμμα περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε. Θα πρ?πει να τον?σουμε, ?μω?, ?τι ο ιστ?τοπο? ενδ?χεται να μην λειτουργε? σωστ? ε?ν ?λα τα cookies ε?ναι απενεργοποιημ?να (βλ. ανωτ?ρω περιγραφ? των τ?πων cookies). Συμβουλευθε?τε τον παρακ?τω π?νακα και ακολουθ?στε τον κατ?λληλο σ?νδεσμο για να λ?βετε περαιτ?ρω πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο απενεργοπο?ηση? και διαγραφ?? των cookies:


Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el

Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Για ?λλα προγρ?μματα περι?γηση? τα οπο?α δεν αναφ?ρονται εδ?, παρακαλο?με ?πω? επικοινων?σετε με τον π?ροχο του συγκεκριμ?νου προγρ?μματο? ? εναλλακτικ? αναζητ?στε μ?α λειτουργ?α "βο?θεια?" στο πρ?γραμμα περι?γηση?.

Πληροφορ?ε? Σχετικ? με τα Cookies

Σε περ?πτωση που επιθυμε?τε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookies, τον τρ?πο χρ?ση? αυτ?ν, καθ?? επ?ση? και τον τρ?πο με τον οπο?ο εφαρμ?ζονται στην χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, παρακαλο?με ?πω? επισκεφτε?τε την ιστοσελ?δα http://www.aboutcookies.org.

?λλα Προσωπικ? Δεδομ?να που Συλλ?γουμε

Κ?θε πρ?σβαση, επιτυχ?? ? μη, σε περιοχ?? του site μα? που απαιτε?ται ?νομα χρ?στη και κωδικ?? πρ?σβαση?, ενδ?χεται να καταγρ?φεται για λ?γου? ασφαλε?α?. Επ?ση?, για κ?θε επ?σκεψη, καταγρ?φουμε την διε?θυνση IP του επισκ?πτη, με αποκλειστικ? σκοπ? την προστασ?α του site και του διακομιστ? που το φιλοξενε? απ? κακ?βουλου? χρ?στε?. Τα ιστορικ? δεδομ?να (logs) διατηρο?νται για χρονικ? δι?στημα λιγ?τερο του εν?? ?του? και δεν κοινοποιο?νται σε καν?να τρ?το συνεργ?τη μα?.

Παρακολο?θηση τη? Ποι?τητα? των Υπηρεσι?ν

Για ορισμ?νε? διαδικτυακ?? συναλλαγ?? μπορε? να χρειαστε? να μα? καλ?σετε ? να σα? καλ?σουμε. Παρακαλο?με να ?χετε υπ?ψη σα? ?τι ενδ?χεται να παρακολουθο?νται και, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, να καταγρ?φονται αυτ?? οι κλ?σει? για σκοπο?? εκπα?δευση? προσωπικο? ? διασφ?λιση? ποι?τητα?.

Ηλεκτρονικ?? Διαφημ?σει?

Ορισμ?νε? εταιρε?ε? μα? βοηθο?ν να παρ?χουμε διαδραστικ?? on-line διαφημ?σει?, ?πω? π.χ. διαφημιστικ? banners. Οι εταιρε?ε? αυτ?? μπορε? να συλλ?γουν και να χρησιμοποιο?ν πληροφορ?ε? σχετικ? με του? πελ?τε?, με σκοπ? να μα? βοηθο?ν να κατανοο?με καλ?τερα τι? προσφορ??, τι? δραστηρι?τητε? προ?θηση? και τα ε?δη των διαφημ?σεων που ?χουν τη μεγαλ?τερη απ?χηση στου? πελ?τε? μα?. Οι συλλεγ?μενε? πληροφορ?ε? ε?ναι αθροιστικ?? και κατ? συν?πεια δεν μπορο?ν να συσχετιστο?ν με συγκεκριμ?να πρ?σωπα. Ωστ?σο, ε?ν προτιμ?τε οι εταιρε?ε? αυτ?? να μην συλλ?γουν τ?τοιε? πληροφορ?ε?, μπορε?τε να επισκεφθε?τε το site http://www.networkadvertising.org/ και να ακολουθ?στε τι? οδηγ?ε? για την εξα?ρεσ? σα? ("opt-out") απ? τη συλλογ? αυτ?ν των πληροφορι?ν.

Αποκ?λυψη που Απαιτε?ται απ? το Ν?μο

Παρακαλο?με να ?χετε υπ?ψη ?τι, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, ε?ναι πιθαν? να ζητηθε? η αποκ?λυψη πληροφορι?ν με δικαστικ? ? ?λλη κρατικ? εντολ?, κλ?τευση ? ?νταλμα.

Διασυνδ?σει? προ? sites που δεν αν?κουν σε εμ??

Τα sites μα? μπορε? να περι?χουν διασυνδ?σει? προ? ?λλα sites. Δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τι? πρακτικ?? χειρισμο? δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα αυτ?ν των sites, ο?τε και για το περιεχ?μεν? του?.

Τα Δικαι?ματ? Σα?

Μπορε?τε να ζητ?σετε να ?χετε πρ?σβαση στι? πληροφορ?ε? προσωπικο? χαρακτ?ρα σα?, να τι? ενημερ?σετε ? να τι? διορθ?σετε. ?χετε επ?ση? δικα?ωμα να εναντιωθε?τε σε δραστηρι?τητε? ?μεσου μ?ρκετινγκ (direct marketing). Επιπλ?ον, ?χετε δικα?ωμα να εναντιωθε?τε στην επεξεργασ?α για λ?γου? που σχετ?ζονται με την κατ?στασ? σα?. Β?σει του Κανονισμο? GDPR, ?χετε δικα?ωμα να ζητ?σετε τη διαγραφ?, τον περιορισμ? τη? πρ?σβαση? και τη φορητ?τητα των πληροφορι?ν προσωπικο? χαρακτ?ρα σα?. Για την πρ?σβαση στη διαδικασ?α α?τηση?, παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μα?.

Δικα?ωμα Υποβολ?? Παραπ?νων

Σε περ?πτωση που θεωρε?τε ?τι η επεξεργασ?α των πληροφορι?ν προσωπικο? χαρακτ?ρα σα? απ? εμ?? δεν ε?ναι σ?μφωνη με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α περ? προστασ?α? δεδομ?νων, μπορε?τε να υποβ?λετε ?να παρ?πονο: ? Απευθε?α? σε εμ?? χρησιμοποι?ντα? τη φ?ρμα επικοινων?α?. ? Στην αρμ?δια αρχ? προστασ?α? δεδομ?νων. Οι ονομασ?ε? και οι πληροφορ?ε? επικοινων?α? των Αρχ?ν Προστασ?α? Δεδομ?νων στην Ευρωπα?κ? ?νωση ε?ναι διαθ?σιμε? στην ιστοσελ?δα http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να αποτελο?ν αντικε?μενο επεξεργασ?α? απ? την εταιρε?α και μπορε?τε να επικοινων?σετε για οποιαδ?ποτε ερ?τηση ? α?τημα που σχετ?ζεται με την επεξεργασ?α δεδομ?νων μαζ? μα? στο [email protected]. Σε κ?θε περ?πτωση, ?χετε τον απ?λυτο ?λεγχο των προσωπικ?ν πληροφορι?ν που μα? παρ?χετε, καθ?? οι εν λ?γω πληροφορ?ε? παραλαμβ?νονται ρητ?? με την καταγεγραμμ?νη συγκατ?θεσ? σα? για συγκεκριμ?νου? σκοπο??.

成年女人看片免费视频