ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - kovald

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1Θ?λω να ανο?ξω e-shop. Τι πρ?πει να γνωρ?ζω;

Τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα (e-shop) αποτελο?ν τη ν?α επιχειρηματικ? ευκαιρ?α, καθ?? το internet προσφ?ρει τη δυνατ?τητα για ε?κολη σ?γκριση τιμ?ν και προ??ντων ? υπηρεσι?ν απ? την ?νεση του καναπ? σα? κ?νοντα? την αγοραστικ? διαδικασ?α γρηγορ?τερη. Με τη σωστ? στρατηγικ? και καθοδ?γηση μπορε?τε να δημιουργ?σετε το δικ? σα? e-shop και να ξεκιν?σετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση.2Πο? μπορ? να πουλ?σω με το e-shop μου;

Με το e-shop σα? μπορε?τε να πουλ?σετε σε ?λη την Ελλ?δα και στο εξωτερικ?. Τα προ??ντα σα? θα γ?νουν διαθ?σιμα σε ?να τερ?στιο δ?κτυο πελατ?ν χωρ?? γεωγραφικο?? περιορισμο??, κ?νοντα? το κατ?στημ? σα? προσβ?σιμο απ? παντο? και απ? διαφορετικ? κοιν?, 24/7. Η kovald εξειδικε?εται στην αποτελεσματικ? ανε?ρεση κοιν?ν-στ?χων και θα σα? παρ?χει συμβουλευτικ? για το καταλληλ?τερο πλ?νο διαφ?μιση? και προβολ??.3Μπορ? να ανταγωνιστ? τα μεγ?λα brands;

Φυσικ?! Σε μια παγκ?σμια αγορ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου η κ?θε επιχε?ρηση, ακ?μη και η πιο μικρ?, μπορε? να βρει το κατ?λληλο κοιν? ?στε να ε?ναι ανταγωνιστικ? και κερδοφ?ρα. Τα e-shop που ?χει δημιουργ?σει η kovald ε?ναι φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, με σ?γχρονο περιεχ?μενο, λειτουργικ? site και διαφημιστικ? πλ?νο διαμορφωμ?νο με τ?τοιο τρ?πο ?στε να μπορε? να ανταγωνιστε? μεγ?λα brands.4Τι περιλαμβ?νει και π?σο κοστ?ζει η διαφ?μιση στο internet;

Η kovald σα? προσφ?ρει ?να ολοκληρωμ?νο διαφημιστικ? πακ?το που περιλαμβ?νει Social media marketing, Google Ads, Affiliate Marketing, Καμπ?νιε? email, SMS & Viber, blog, συνεργασ?ε? με bloggers, Youtubers, Ιnfluencers και οποιοδ?ποτε ?λλο digital εργαλε?ο μπορε? να μεγιστοποι?σει την αξ?α τη? επιχε?ρησ?? σα?. Ακ?μη, προσφ?ρονται υπηρεσ?ε? αποστολ?? Δελτ?ων Τ?που και ?λλων εργαλε?ων Δημοσ?ων Σχ?σεων με σκοπ? τη διατ?ρηση και εν?σχυση τη? εικ?να? τη? επιχε?ρησ?? σα?. Με λ?γα λ?για, η διαφ?μιση σα? στο internet ε?ναι το αποτ?λεσμα τη? συνεργασ?α? ?λων των τμημ?των μα?, και των υπηρεσι?ν που προσφ?ρουν οι επαγγελματ?ε? του?. Digital Marketeers, Copywriters, Graphic Designers, Web Developers, συνεργ?ζονται με μοναδικ? στ?χο να δημιουργ?σουν μ?α κερδοφ?ρα επιχε?ρηση για εσ??.5Μπορ? να κατασκευ?σω δωρε?ν site;

Ναι, υπ?ρχουν αρκετο? τρ?ποι να δημιουργ?σετε ?να site δωρε?ν χωρ?? αυτ? να σημα?νει ?τι θα ε?ναι λιγ?τερο εντυπωσιακ? ? ?τι δεν θα φ?ρει αρκετο?? πελ?τε?. Πλατφ?ρμε? και εργαλε?α ?πω? το Wix, το Google My Business, το Facebook Shop και το Etsy μπορο?ν να φιλοξεν?σουν το κατ?στημ? σα? και να σα? βοηθ?σουν να κ?νετε τα πρ?τα β?ματα. Με τη συμβουλευτικ? τη? kovald θα βρε?τε ποια πλατφ?ρμα ταιρι?ζει στου? στ?χου? σα?, ?στε να φιλοξεν?σει το site σα?, με σκοπ? τι? μ?γιστε? ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? και τη μεγιστοπο?ηση τη? αξ?α? τη? επ?νδυσ?? σα?.6Π?σο χρονικ? δι?στημα χρει?ζεται για να ε?ναι ?τοιμο το site μου;

Η ομ?δα τη? kovald καθορ?ζει ?να πλ?νο εργασι?ν για το site σα? και θ?τει ?να χρονοδι?γραμμα που θα απαιτηθε? για την κατασκευ? του. Ο χρ?νο? που απαιτε?ται για την κατασκευ? του site εξαρτ?ται απ? τον τ?πο του και τι? προδιαγραφ?? που θα συμφωνηθο?ν. Τα β?ματα για το σχεδιασμ? του site γ?νονται σε συμφων?α με τον εκ?στοτε συνεργ?τη μα? και το ε?δο? τη? επιχε?ρηση? που ?δη ?χει ? θ?λει να δημιουργ?σει. Οι ειδικο? τη? kovald θα εκτιμ?σουν το ?δη υπ?ρχον site σα? ? θα σα? προτε?νουν λ?σει? για ?να ν?ο site αν?λογα με του? στ?χου? που θ?λετε να επιτ?χετε για την επιχε?ρησ? σα?.7Μπορ? να κ?νω πωλ?σει? μ?νο απ? Facebook/Instagram;

Οι ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? μ?σω Social Media μια εναλλακτικ? για να προσελκ?σετε ν?ου? πελ?τε? και να ξεκιν?σετε τι? ηλεκτρονικ?? σα? πωλ?σει?. Με την τεχνογνωσ?α τη? ομ?δα? τη? kovald θα επιλ?ξετε την κατ?λληλη πλατφ?ρμα Social Media (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Tik Tok, VK) για να απευθυνθε?τε σε διαφορετικ?? ομ?δε? κοινο? και να προωθ?σετε τα προ??ντα σα? σε μια επαγγελματικ? σελ?δα. Με την ολοκληρωμ?νη στρατηγικ? επικοινων?α? οι σελ?δε? σα? στα Social Media μπορο?ν να προσελκ?σουν κοιν? και να αυξ?σουν τι? πωλ?σει? σα?.8Π?σο συχν? πρ?πει να κ?νω διαφημ?σει?;

Οι διαφημ?σει? στα Social Media θα πρ?πει να ε?ναι στοχευμ?νε? και να εξυπηρετο?ν το σκοπ? για τον οπο?ο δημιουργ?θηκαν. Για παρ?δειγμα, πρ?πει να αποφασ?σετε ε?ν θ?λετε να πετ?χετε επ?γνωση για το brand σα? (brand awareness), traffic στο site σα?, engagement στο περιεχ?μεν? σα? ? πωλ?σει?. Η αποτελεσματικ? διαφ?μιση κρ?νεται απ? το τι θ?λετε να πετ?χετε και ?τσι αποφασ?ζεται η συχν?τητα των διαφημ?σεων. Σε κ?θε περ?πτωση, η kovald θα σα? προτε?νει λ?σει? και θα σχεδι?σει το καλ?τερο δυνατ? πλ?νο για την επιτυχ?α του e-shop σα?.9Ποιο ε?ναι το πιο αποτελεσματικ? καν?λι διαφ?μιση?;

Αυτ? εξαρτ?ται απ? το ε?δο? των προ??ντων που πουλ?τε ? των υπηρεσι?ν που παρ?χετε, τον ανταγωνισμ? και το budget σα?. Με το συνδυασμ? των κατ?λληλων καναλι?ν διαφ?μιση? και του κατ?λληλου περιεχομ?νου μπορε?τε να ?χετε τα μ?γιστα δυνατ? αποτελ?σματα απ? το διαφημιστικ? σα? πλ?νο. Η ομ?δα μα? εξειδικε?εται σε Διαφημ?σει? Google Ads, Χορηγο?μενε? Διαφημ?σει? στο Facebook & στο Instagram, Διαφ?μιση στο YouTube και σε κ?θε διαφ?μιση στο digital περιβ?λλον. Επ?ση?, στην Αν?λυση τη? Αποτελεσματικ?τητα? του κ?θε Καναλιο? Προβολ??. Στη kovald ε?μαστε σε συνεχ? αναζ?τηση για την ανε?ρεση των κατ?λληλων καναλι?ν που να ταιρι?ζουν στι? αν?γκε? του κ?θε συνεργ?τη μα?, ?στε να πετ?χουμε την πιο δυνατ? και ολοκληρωμ?νη διαφημιστικ? καμπ?νια, προσαρμοσμ?νη στι? αν?γκε? και του? στ?χου? του.10Π?σο χρονικ? δι?στημα χρει?ζεται για να ε?ναι ?τοιμε? οι καμπ?νιε? μου;

Οι διαφημιστικ?? καμπ?νιε? σχεδι?ζονται με β?ση του? στ?χου? που θ?λετε να επιτ?χετε και δημιουργο?νται με μ?α λογικ? 360°, δηλαδ? εφαρμ?ζεται μ?α πλ?ρη? στρατηγικ? επικοινων?α?, αξιοποι?ντα? ?λα τα καν?λια και ?λα τα εργαλε?α. Αν?λογα με την ?κταση του σχεδ?ου σα?, του? στ?χου? και τον διαθ?σιμο χρ?νο, συμφωνε?ται και τηρε?ται ?να χρονοδι?γραμμα που εξυπηρετε? τον συνεργ?τη μα? και το οπο?ο διαμορφ?νεται απ? του? επαγγελματ?ε? τη? kovald, λαμβ?νοντα? υπ?ψη ?λου? τα παρ?γοντε? για την επιτυχ?α.11Π?τε θα αποδ?σει η επ?νδυσ? μου;

Κ?θε επιχε?ρηση αποτελε? μ?α ξεχωριστ? πρ?κληση για εμ??, ?στε να διαμορφ?σουμε το κατ?λληλο πλ?νο διαφ?μιση? και προβολ?? με σκοπ? τα μ?γιστα αποτελ?σματα. Η επ?νδυσ? σα? θα αποδ?σει ?ταν επιτευχθο?ν οι στ?χοι που ?χουν τεθε? για την επιχε?ρηση σα?. Ακ?μη, ?να μεγ?λο μ?ρο? τη? ολοκληρωμ?νη? διαφημιστικ?? στρατηγικ?? που ?χει συμφωνηθε? με του? ειδικο?? τη? kovald αποτελε? η καταγραφ? και η μ?τρηση των αποτελεσμ?των με β?ση το budget που ?χει διατεθε?. Η διαφημιστικ? σα? δαπ?νη μεταφρ?ζεται σε μετρ?σιμα αποτελ?σματα (Return on Investment ROI & Return on Advertising Spent ROAS) τα οπο?α σα? αποστ?λλονται με Reports, ?στε να βεβαιωθε?τε ?τι τα αποτελ?σματ? σα? ε?ναι ικανοποιητικ?, καθ?? και εξατομικευμ?νε? αναλ?σει? και προτ?σει? αλλαγ?ν. Πιο συγκεκριμ?να, σα? αποστ?λλεται Αναφορ? με Αν?λυση Επισκεψιμ?τητα? του site σα? μ?σω Google Analytics, καθ?? και αναλ?σει? απ? του? λογαριασμο?? σα? στα Social Media μ?σω Facebook & Instagram Insights.12Π?σο κοστ?ζει ?να site;

Η kovald διαθ?τει εξειδικευμ?νη ομ?δα Δημιουργ?α? Ιστοσελ?δων (Web Design & Web Development) και κατασκευ?? e-shop καθ?? αναλαμβ?νει και την Αναβ?θμιση και Συντ?ρηση Ιστοσελ?δων. Ακ?μη, αναλαμβ?νει τη την Κειμενογρ?φηση για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Το κ?στο? για την κατασκευ? του site διαφοροποιε?ται β?σει των αναγκ?ν τη? επιχε?ρησ?? σα? και διαμορφ?νεται αν?λογα με την πλατφ?ρμα που θα επιλ?ξετε να το φιλοξεν?σει. Το κ?στο? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? e-shop μπορε? να παρομοιαστε? με τι? επιλογ?? εν?? ατ?μου για το μεσημεριαν? του γε?μα. Κ?ποιο? μπορε? να επιλ?ξει μ?α αλυσ?δα fast-food για να ικανοποι?σει γρ?γορα την αν?γκη του για φαγητ? και κ?ποιο? ?λλο να επιλ?ξει ?να ακριβ? εστιατ?ριο. ?τσι, και στην κατασκευ? των site και των e-shops, το κ?στο? και η επιλογ? πλατφ?ρμα? ?γκεινται στι? αν?γκε? και τι? προτιμ?σει? τη? επιχε?ρηση?, χωρ?? αυτ? να ελαχιστοποιε? την αξ?α του site ? του e-shop. Ε?ν δεν επιθυμε?τε να ξεκιν?σετε την κατασκευ? του e-shop σα? απ? την αρχ?, αλλ? θ?λετε μια ?τοιμη πλατφ?ρμα να το φιλοξεν?σει, υπ?ρχουν αξι?πιστε? και λειτουργικ?? λ?σει? ?πω? οι πλατφ?ρμε? Shopify, Wix και Etsy.13Ποια ε?ναι η διαδικασ?α ?ναρξη? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? (e-shop);

Για να αποκτ?σετε το δικ? σα? e-shop, θα πρ?πει να ιδρ?σετε μ?α επιχε?ρηση και να π?ρετε κ?ποιε? αποφ?σει? σχετικ? με την ?δρα τη? επιχε?ρηση?, την επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα, του? προμηθευτ?? προ??ντων, τι? εταιρ?ε? ταχυμεταφορ?ν (courier) που θα συνεργαστε?τε κ.?. Αναφορικ? με την ?ναρξη τη? επιχε?ρηση? στην εφορ?α, θα πρ?πει να υπ?ρχει Βεβα?ωση ?ναρξη? Δραστηρι?τητα? και ΑΦΜ απ? την αρμ?δια Δ.Ο.Υ., να γ?νει εγγραφ? στο Επαγγελματικ? Επιμελητ?ριο καθ?? και να ασφαλιστε? ο ενδιαφερ?μενο? στο Υποχρεωτικ? Ασφαλιστικ? Ταμε?ο.

14Γιατ? να συνεργαστ? με την kovald Digital Marketing Strategies

Η ιδ?α τη? kovald ξεκ?νησε το 2015 με στ?χο τη δημιουργ?α εν?? boutique digital agency που θα παρ?χει cutting edge υπηρεσ?ε? eMarketing, eConsulting και eAdvertising στου? συνεργ?τε? τη?. Ο στ?χο? αυτ?? υλοποι?θηκε και σ?μερα προσφ?ρει στρατηγικ?? λ?σει? στου? τομε?? του eBusiness & eCommerce σε ?να portfolio με εθνικ? και διεθν? accounts. Η kovald αποτελε? Partner τη? Google και απαρτ?ζεται απ? μ?α ομ?δα ?μπειρων επαγγελματι?ν, οι οπο?οι θα αναλ?βουν την κατασκευ? του e-shop σα?, το διαφημιστικ? και προωθητικ? πλ?νο για την επιχε?ρησ? σα?, αλλ? και θα σα? καθοδηγ?σουν να χτ?σετε και να διατηρ?σετε το brand σα?. Αποστολ? τη? kovald ε?ναι να παρ?χει καινοτ?με? και out of the box ιδ?ε? για την απογε?ωση τη? εταιρικ?? ταυτ?τητα? των συνεργατ?ν τη? και να δημιουργε? ανταγωνιστικ?? και κερδοφ?ρε? επιχειρ?σει?. Διαμορφ?νει το κατ?λληλο διαφημιστικ? πλ?νο για την επιχε?ρησ? σα?, αξιοποι?ντα? ?λα τα εργαλε?α που προσφ?ρουν τα Digital Media σε συνδυασμ? με Συμβουλευτικ?? Υπηρεσ?ε? και μ?σα απ? καμπ?νιε? 360° μεταφ?ρει ?να ενια?ο μ?νυμα στο κοιν?-στ?χο σα?, σχετικ? με τι? αξ?ε?, τη φιλοσοφ?α, τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? τη? επιχε?ρησ?? σα?.ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1Θ?λω να ανο?ξω e-shop. Τι πρ?πει να γνωρ?ζω;
Τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα (e-shop) αποτελο?ν τη ν?α επιχειρηματικ? ευκαιρ?α, καθ?? το internet προσφ?ρει τη δυνατ?τητα για ε?κολη σ?γκριση τιμ?ν και προ??ντων ? υπηρεσι?ν απ? την ?νεση του καναπ? σα? κ?νοντα? την αγοραστικ? διαδικασ?α γρηγορ?τερη. Με τη σωστ? στρατηγικ? και καθοδ?γηση μπορε?τε να δημιουργ?σετε το δικ? σα? e-shop και να ξεκιν?σετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση.

2Πο? μπορ? να πουλ?σω με το e-shop μου;
Με το e-shop σα? μπορε?τε να πουλ?σετε σε ?λη την Ελλ?δα και στο εξωτερικ?. Τα προ??ντα σα? θα γ?νουν διαθ?σιμα σε ?να τερ?στιο δ?κτυο πελατ?ν χωρ?? γεωγραφικο?? περιορισμο??, κ?νοντα? το κατ?στημ? σα? προσβ?σιμο απ? παντο? και απ? διαφορετικ? κοιν?, 24/7. Η kovald εξειδικε?εται στην αποτελεσματικ? ανε?ρεση κοιν?ν-στ?χων και θα σα? παρ?χει συμβουλευτικ? για το καταλληλ?τερο πλ?νο διαφ?μιση? και προβολ??.

3Μπορ? να ανταγωνιστ? τα μεγ?λα brands;
Φυσικ?! Σε μια παγκ?σμια αγορ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου η κ?θε επιχε?ρηση, ακ?μη και η πιο μικρ?, μπορε? να βρει το κατ?λληλο κοιν? ?στε να ε?ναι ανταγωνιστικ? και κερδοφ?ρα. Τα e-shop που ?χει δημιουργ?σει η kovald ε?ναι φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, με σ?γχρονο περιεχ?μενο, λειτουργικ? site και διαφημιστικ? πλ?νο διαμορφωμ?νο με τ?τοιο τρ?πο ?στε να μπορε? να ανταγωνιστε? μεγ?λα brands.

4Τι περιλαμβ?νει και π?σο κοστ?ζει η διαφ?μιση στο internet;
Η kovald σα? προσφ?ρει ?να ολοκληρωμ?νο διαφημιστικ? πακ?το που περιλαμβ?νει Social media marketing, Google Ads, Affiliate Marketing, Καμπ?νιε? email, SMS & Viber, blog, συνεργασ?ε? με bloggers, Youtubers, Ιnfluencers και οποιοδ?ποτε ?λλο digital εργαλε?ο μπορε? να μεγιστοποι?σει την αξ?α τη? επιχε?ρησ?? σα?. Ακ?μη, προσφ?ρονται υπηρεσ?ε? αποστολ?? Δελτ?ων Τ?που και ?λλων εργαλε?ων Δημοσ?ων Σχ?σεων με σκοπ? τη διατ?ρηση και εν?σχυση τη? εικ?να? τη? επιχε?ρησ?? σα?. Με λ?γα λ?για, η διαφ?μιση σα? στο internet ε?ναι το αποτ?λεσμα τη? συνεργασ?α? ?λων των τμημ?των μα?, και των υπηρεσι?ν που προσφ?ρουν οι επαγγελματ?ε? του?. Digital Marketeers, Copywriters, Graphic Designers, Web Developers, συνεργ?ζονται με μοναδικ? στ?χο να δημιουργ?σουν μ?α κερδοφ?ρα επιχε?ρηση για εσ??.

5Μπορ? να κατασκευ?σω δωρε?ν site;
Ναι, υπ?ρχουν αρκετο? τρ?ποι να δημιουργ?σετε ?να site δωρε?ν χωρ?? αυτ? να σημα?νει ?τι θα ε?ναι λιγ?τερο εντυπωσιακ? ? ?τι δεν θα φ?ρει αρκετο?? πελ?τε?. Πλατφ?ρμε? και εργαλε?α ?πω? το Wix, το Google My Business, το Facebook Shop και το Etsy μπορο?ν να φιλοξεν?σουν το κατ?στημ? σα? και να σα? βοηθ?σουν να κ?νετε τα πρ?τα β?ματα. Με τη συμβουλευτικ? τη? kovald θα βρε?τε ποια πλατφ?ρμα ταιρι?ζει στου? στ?χου? σα?, ?στε να φιλοξεν?σει το site σα?, με σκοπ? τι? μ?γιστε? ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? και τη μεγιστοπο?ηση τη? αξ?α? τη? επ?νδυσ?? σα?.

6Π?σο χρονικ? δι?στημα χρει?ζεται για να ε?ναι ?τοιμο το site μου;
Η ομ?δα τη? kovald καθορ?ζει ?να πλ?νο εργασι?ν για το site σα? και θ?τει ?να χρονοδι?γραμμα που θα απαιτηθε? για την κατασκευ? του. Ο χρ?νο? που απαιτε?ται για την κατασκευ? του site εξαρτ?ται απ? τον τ?πο του και τι? προδιαγραφ?? που θα συμφωνηθο?ν. Τα β?ματα για το σχεδιασμ? του site γ?νονται σε συμφων?α με τον εκ?στοτε συνεργ?τη μα? και το ε?δο? τη? επιχε?ρηση? που ?δη ?χει ? θ?λει να δημιουργ?σει. Οι ειδικο? τη? kovald θα εκτιμ?σουν το ?δη υπ?ρχον site σα? ? θα σα? προτε?νουν λ?σει? για ?να ν?ο site αν?λογα με του? στ?χου? που θ?λετε να επιτ?χετε για την επιχε?ρησ? σα?.

7Μπορ? να κ?νω πωλ?σει? μ?νο απ? Facebook/Instagram;
Οι ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? μ?σω Social Media μια εναλλακτικ? για να προσελκ?σετε ν?ου? πελ?τε? και να ξεκιν?σετε τι? ηλεκτρονικ?? σα? πωλ?σει?. Με την τεχνογνωσ?α τη? ομ?δα? τη? kovald θα επιλ?ξετε την κατ?λληλη πλατφ?ρμα Social Media (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Tik Tok, VK) για να απευθυνθε?τε σε διαφορετικ?? ομ?δε? κοινο? και να προωθ?σετε τα προ??ντα σα? σε μια επαγγελματικ? σελ?δα. Με την ολοκληρωμ?νη στρατηγικ? επικοινων?α? οι σελ?δε? σα? στα Social Media μπορο?ν να προσελκ?σουν κοιν? και να αυξ?σουν τι? πωλ?σει? σα?.

8Π?σο συχν? πρ?πει να κ?νω διαφημ?σει?;
Οι διαφημ?σει? στα Social Media θα πρ?πει να ε?ναι στοχευμ?νε? και να εξυπηρετο?ν το σκοπ? για τον οπο?ο δημιουργ?θηκαν. Για παρ?δειγμα, πρ?πει να αποφασ?σετε ε?ν θ?λετε να πετ?χετε επ?γνωση για το brand σα? (brand awareness), traffic στο site σα?, engagement στο περιεχ?μεν? σα? ? πωλ?σει?. Η αποτελεσματικ? διαφ?μιση κρ?νεται απ? το τι θ?λετε να πετ?χετε και ?τσι αποφασ?ζεται η συχν?τητα των διαφημ?σεων. Σε κ?θε περ?πτωση, η kovald θα σα? προτε?νει λ?σει? και θα σχεδι?σει το καλ?τερο δυνατ? πλ?νο για την επιτυχ?α του e-shop σα?.

9Ποιο ε?ναι το πιο αποτελεσματικ? καν?λι διαφ?μιση?;
Αυτ? εξαρτ?ται απ? το ε?δο? των προ??ντων που πουλ?τε ? των υπηρεσι?ν που παρ?χετε, τον ανταγωνισμ? και το budget σα?. Με το συνδυασμ? των κατ?λληλων καναλι?ν διαφ?μιση? και του κατ?λληλου περιεχομ?νου μπορε?τε να ?χετε τα μ?γιστα δυνατ? αποτελ?σματα απ? το διαφημιστικ? σα? πλ?νο. Η ομ?δα μα? εξειδικε?εται σε Διαφημ?σει? Google Ads, Χορηγο?μενε? Διαφημ?σει? στο Facebook & στο Instagram, Διαφ?μιση στο YouTube και σε κ?θε διαφ?μιση στο digital περιβ?λλον. Επ?ση?, στην Αν?λυση τη? Αποτελεσματικ?τητα? του κ?θε Καναλιο? Προβολ??. Στη kovald ε?μαστε σε συνεχ? αναζ?τηση για την ανε?ρεση των κατ?λληλων καναλι?ν που να ταιρι?ζουν στι? αν?γκε? του κ?θε συνεργ?τη μα?, ?στε να πετ?χουμε την πιο δυνατ? και ολοκληρωμ?νη διαφημιστικ? καμπ?νια, προσαρμοσμ?νη στι? αν?γκε? και του? στ?χου? του.

10Π?σο χρονικ? δι?στημα χρει?ζεται για να ε?ναι ?τοιμε? οι καμπ?νιε? μου;
Οι διαφημιστικ?? καμπ?νιε? σχεδι?ζονται με β?ση του? στ?χου? που θ?λετε να επιτ?χετε και δημιουργο?νται με μ?α λογικ? 360°, δηλαδ? εφαρμ?ζεται μ?α πλ?ρη? στρατηγικ? επικοινων?α?, αξιοποι?ντα? ?λα τα καν?λια και ?λα τα εργαλε?α. Αν?λογα με την ?κταση του σχεδ?ου σα?, του? στ?χου? και τον διαθ?σιμο χρ?νο, συμφωνε?ται και τηρε?ται ?να χρονοδι?γραμμα που εξυπηρετε? τον συνεργ?τη μα? και το οπο?ο διαμορφ?νεται απ? του? επαγγελματ?ε? τη? kovald, λαμβ?νοντα? υπ?ψη ?λου? τα παρ?γοντε? για την επιτυχ?α.

11Π?τε θα αποδ?σει η επ?νδυσ? μου;
Κ?θε επιχε?ρηση αποτελε? μ?α ξεχωριστ? πρ?κληση για εμ??, ?στε να διαμορφ?σουμε το κατ?λληλο πλ?νο διαφ?μιση? και προβολ?? με σκοπ? τα μ?γιστα αποτελ?σματα. Η επ?νδυσ? σα? θα αποδ?σει ?ταν επιτευχθο?ν οι στ?χοι που ?χουν τεθε? για την επιχε?ρηση σα?. Ακ?μη, ?να μεγ?λο μ?ρο? τη? ολοκληρωμ?νη? διαφημιστικ?? στρατηγικ?? που ?χει συμφωνηθε? με του? ειδικο?? τη? kovald αποτελε? η καταγραφ? και η μ?τρηση των αποτελεσμ?των με β?ση το budget που ?χει διατεθε?. Η διαφημιστικ? σα? δαπ?νη μεταφρ?ζεται σε μετρ?σιμα αποτελ?σματα (Return on Investment ROI & Return on Advertising Spent ROAS) τα οπο?α σα? αποστ?λλονται με Reports, ?στε να βεβαιωθε?τε ?τι τα αποτελ?σματ? σα? ε?ναι ικανοποιητικ?, καθ?? και εξατομικευμ?νε? αναλ?σει? και προτ?σει? αλλαγ?ν. Πιο συγκεκριμ?να, σα? αποστ?λλεται Αναφορ? με Αν?λυση Επισκεψιμ?τητα? του site σα? μ?σω Google Analytics, καθ?? και αναλ?σει? απ? του? λογαριασμο?? σα? στα Social Media μ?σω Facebook & Instagram Insights.

12Π?σο κοστ?ζει ?να site;
Η kovald διαθ?τει εξειδικευμ?νη ομ?δα Δημιουργ?α? Ιστοσελ?δων (Web Design & Web Development) και κατασκευ?? e-shop καθ?? αναλαμβ?νει και την Αναβ?θμιση και Συντ?ρηση Ιστοσελ?δων. Ακ?μη, αναλαμβ?νει τη την Κειμενογρ?φηση για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Το κ?στο? για την κατασκευ? του site διαφοροποιε?ται β?σει των αναγκ?ν τη? επιχε?ρησ?? σα? και διαμορφ?νεται αν?λογα με την πλατφ?ρμα που θα επιλ?ξετε να το φιλοξεν?σει. Το κ?στο? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? e-shop μπορε? να παρομοιαστε? με τι? επιλογ?? εν?? ατ?μου για το μεσημεριαν? του γε?μα. Κ?ποιο? μπορε? να επιλ?ξει μ?α αλυσ?δα fast-food για να ικανοποι?σει γρ?γορα την αν?γκη του για φαγητ? και κ?ποιο? ?λλο να επιλ?ξει ?να ακριβ? εστιατ?ριο. ?τσι, και στην κατασκευ? των site και των e-shops, το κ?στο? και η επιλογ? πλατφ?ρμα? ?γκεινται στι? ατομικ?? αν?γκε? και προτιμ?σει?, χωρ?? αυτ? να ελαχιστοποιε? την αξ?α του site ? του e-shop. Ε?ν δεν επιθυμε?τε να ξεκιν?σετε την κατασκευ? του e-shop σα? απ? την αρχ?, αλλ? θ?λετε μια ?τοιμη πλατφ?ρμα να το φιλοξεν?σει, υπ?ρχουν αξι?πιστε? και λειτουργικ?? λ?σει? ?πω? οι πλατφ?ρμε? Shopify, Wix και Etsy.

13Ποια ε?ναι η διαδικασ?α ?ναρξη? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? (e-shop);
Για να αποκτ?σετε το δικ? σα? e-shop, θα πρ?πει να ιδρ?σετε μ?α επιχε?ρηση και να π?ρετε κ?ποιε? αποφ?σει? σχετικ? με την ?δρα τη? επιχε?ρηση?, την επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα, του? προμηθευτ?? προ??ντων, τι? εταιρ?ε? ταχυμεταφορ?ν (courier) που θα συνεργαστε?τε κ.?. Αναφορικ? με την ?ναρξη τη? επιχε?ρηση? στην εφορ?α, θα πρ?πει να υπ?ρχει Βεβα?ωση ?ναρξη? Δραστηρι?τητα? και ΑΦΜ απ? την αρμ?δια Δ.Ο.Υ., να γ?νει εγγραφ? στο Επαγγελματικ? Επιμελητ?ριο καθ?? και να ασφαλιστε? ο ενδιαφερ?μενο? στο Υποχρεωτικ? Ασφαλιστικ? Ταμε?ο.

14Γιατ? να συνεργαστ? με την kovald Digital Marketing Strategies
Η ιδ?α τη? kovald ξεκ?νησε το 2015 με στ?χο τη δημιουργ?α εν?? boutique digital agency που θα παρ?χει cutting edge υπηρεσ?ε? eMarketing, eConsulting και eAdvertising στου? συνεργ?τε? τη?. Ο στ?χο? αυτ?? υλοποι?θηκε και σ?μερα προσφ?ρει στρατηγικ?? λ?σει? στου? τομε?? του eBusiness & eCommerce σε ?να portfolio με εθνικ? και διεθν? accounts. Η kovald αποτελε? Partner τη? Google και απαρτ?ζεται απ? μ?α ομ?δα ?μπειρων επαγγελματι?ν, οι οπο?οι θα αναλ?βουν την κατασκευ? του e-shop σα?, το διαφημιστικ? και προωθητικ? πλ?νο για την επιχε?ρησ? σα?, αλλ? και θα σα? καθοδηγ?σουν να χτ?σετε και να διατηρ?σετε το brand σα?. Αποστολ? τη? kovald ε?ναι να παρ?χει καινοτ?με? και out of the box ιδ?ε? για την απογε?ωση τη? εταιρικ?? ταυτ?τητα? των συνεργατ?ν τη? και να δημιουργε? ανταγωνιστικ?? και κερδοφ?ρε? επιχειρ?σει?. Διαμορφ?νει το κατ?λληλο διαφημιστικ? πλ?νο για την επιχε?ρησ? σα?, αξιοποι?ντα? ?λα τα εργαλε?α που προσφ?ρουν τα Digital Media σε συνδυασμ? με Συμβουλευτικ?? Υπηρεσ?ε? και μ?σα απ? καμπ?νιε? 360° μεταφ?ρει ?να ενια?ο μ?νυμα στο κοιν?-στ?χο σα?, σχετικ? με τι? αξ?ε?, τη φιλοσοφ?α, τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? τη? επιχε?ρησ?? σα?.

Trusted By

Trusted By

Πληροφορ?ε? Επικοινων?α?


Εγγραφε?τε στο newsletter μα?!

Πληροφορ?ε? Επικοινων?α?


Εγγραφε?τε στο newsletter μα?!
Proud member of
成年女人看片免费视频